skip to Main Content

Handel in pluimveemest

Algemeen
F & D Agri zoekt voor pluimveeproducenten de meest geschikte en rendabele oplossing voor hun mest. Dit kan zowel verwerking in binnen- als buitenland zijn, als export. Factoren als type mest, het strooisel, periode in het jaar, het al dan niet kunnen stockeren van de mest, tonnage, … bepalen de keuze van de afzet.

Verwerking
F & D heeft met verschillende verwerkers afspraken omtrent de aanvoer van pluimveemest. Wij zorgen voor het transport naar de verwerking met de nodige mestafzetdocumenten. Nadien wordt er voor gezorgd dat de bijhorende mestverwerkingscertificaten (MVC’s), welke toegekend worden aan de verwerker, terug bij de pluimveeproducent komen. De uitreiking van de MVC’s aan de verwerkers gebeurt eenmaal per jaar.

Export van onbewerkte pluimveemest
F&D heeft reeds jaren ervaring met de export van onbewerkte pluimveemest naar voornamelijk Frankrijk. Conform de Europese verordening 1069/2009 kan onbewerkte pluimveemest als dierlijk bijproduct verhandeld worden binnen de Europese Unie. Deze verordening bepaalt voorschriften voor het hanteren van dierlijke bijproducten zoals verwerkings- en hygiënevoorschriften en het standaardformaat voor de bewijsstukken waarvan zendingen ten behoeve van de traceerbaarheid vergezeld moeten gaan.

F&D verzorgt de vereiste aanvragen bij de bevoegde instanties zowel in Frankrijk als België. Analyses nodig in het kader van de aanvragen worden, door daartoe erkende laboratoria, uitgevoerd in opdracht van F&D.

F&D volgt de analysefrequentie nauw op. Na het bekomen van de nodige goedkeuringen in zowel Frankrijk als België kunnen de transporten van start gaan. Deze transporten worden vergezeld van zowel mestafzetdocumenten (mestbank) als van gezondheidscertifictaten (FAVV).
F&D zorgt in onderling overleg met de pluimveeproducent voor het ophalen van de mest. De keuze om alles in eigen beheer uit te voeren moet er mee voor zorgen dat er hoge kwaliteit en service kan geboden worden naar zowel aanbieder als afnemer.

Bij export worden de mestverwerkingscertificaten (MVC’s) door de mestbank per kwartaal rechtstreeks aan de pluimveeproducent toegekend.

F&D AGRI – COMPOVIT

F&D Agri - Website NL / FR
Compovit - Website NL / FR
Back To Top